Indien/Nepal
November 2008

Delhi - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra - Varanasi - Sarnath - Lumbini - Royal Chitwan NP - Pokhara - Kathmandu - Bhaktapur